STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
101 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Chứng thực Ban Quản lý Khu Kinh tế Tỉnh
102 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Lao động Ban Quản lý Khu Kinh tế Tỉnh
103 Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu kinh tế Quản lý công sản Ban Quản lý Khu Kinh tế Tỉnh
104 Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu kinh tế Quản lý công sản Ban Quản lý Khu Kinh tế Tỉnh
105 Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu Công nghệ cao Quản lý công sản Ban Quản lý Khu Kinh tế Tỉnh
106 Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu công nghệ cao Quản lý công sản Ban Quản lý Khu Kinh tế Tỉnh
107 Đăng ký lại mẫu con dấu (TTHC cũ) Đăng ký, quản lý con dấu Công An Tỉnh Kiên Giang
108 Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi (TTHC cũ) Đăng ký, quản lý con dấu Công An Tỉnh Kiên Giang
109 Đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu (TTHC cũ) Đăng ký, quản lý con dấu Công An Tỉnh Kiên Giang
110 Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu Đăng ký, quản lý con dấu Công An Tỉnh Kiên Giang

Sở/Ban/Ngành

STT Đơn vị Mức độ 3 Mức độ 4
1 Sở Nội vụ
2 Sở Tư pháp
3 Sở Kế hoạch và Đầu tư
4 Sở Tài chính
5 Sở Công thương
6 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7 Sở Giao thông Vận tải
8 Sở Xây dựng
9 Sở Tài nguyên và Môi trường
10 Sở Thông tin và Truyền thông
11 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
12 Sở Văn hóa và Thể thao
13 Sở Khoa học và Công nghệ
14 Sở Giáo dục và Đào tạo
15 Sở Y tế
16 Sở Ngoại vụ
17 Thanh tra tỉnh
18 Ban Dân tộc
19 Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc
20 Sở Du lịch
21 Ban Quản lý Khu Kinh tế Tỉnh
22 Công An Tỉnh Kiên Giang

Huyện/Thành Phố

STT Đơn vị Mức độ 3 Mức độ 4
1 UBND Huyện/Thành phố

Phường/Xã

STT Đơn vị Mức độ 3 Mức độ 4
1 UBND Xã/Phường/Thị trấn