Tình hình xử lý hồ sơ
Đúng hạn:
84.65 %
Tổng đã tiếp nhận
242.994
Đã xử lý
222.583
Quá hạn xử lý
37.290
Đang xử lý
20.411
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Chọn năm:
Chọn năm:
Chọn quận/huyện cần hiển thị
Chọn năm:
THỐNG KÊ HỒ SƠ ĐƠN VỊ
STT Cơ quan thực hiện Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Mức 3 Mức 4 Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số kỳ trước chuyển qua Số tiếp nhận Tổng số Sớm Đúng Trễ Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
I SỞ BAN NGÀNH.
1 Sở Nội vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Sở Tư pháp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sở Kế hoạch và Đầu tư 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sở Tài chính 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Sở Công thương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Sở Giao thông Vận tải 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Sở Xây dựng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Sở Tài nguyên và Môi trường 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Sở Thông tin và Truyền thông 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Sở Văn hóa và Thể thao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Sở Khoa học và Công nghệ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Sở Giáo dục và Đào tạo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Sở Y tế 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Sở Ngoại vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Thanh tra tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ban Dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Sở Du lịch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ban Quản lý Khu Kinh tế Tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Công An Tỉnh Kiên Giang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I HUYỆN,THÀNH PHỐ.
1 Thành phố Rạch Giá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Thành phố Hà Tiên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Huyện Kiên Lương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Huyện Hòn Đất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Huyện Tân Hiệp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Huyện Châu Thành 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Huyện Giồng Riềng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Huyện Gò Quao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Huyện An Biên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Huyện An Minh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Huyện Vĩnh Thuận 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Huyện Kiên Hải 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Huyện U Minh Thượng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Huyện Giang Thành 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Thành phố Phú Quốc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.
1 Phường Vĩnh Thông 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Phường Vĩnh Thanh Vân 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Phường Vĩnh Thanh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Phường Vĩnh Quang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Phường Vĩnh Hiệp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Phường Vĩnh Bảo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Phường Vĩnh Lạc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Phường An Hòa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Phường An Bình 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Phường Rạch Sỏi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Phường Vĩnh Lợi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Phường Tô Châu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Phường Đông Hồ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Phường Bình San 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Phường Pháo Đài 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Phường Mỹ Đức 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Xã Tiên Hải 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Xã Thuận Yên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Phường Dương Đông 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Phường An Thới 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Xã Cửa Cạn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Xã Gành Dầu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Xã Cửa Dương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Xã Hàm Ninh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Xã Dương Tơ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Xã Bãi Thơm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Xã Thổ Châu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Thị trấn Thứ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Xã Tây Yên A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Xã Tây Yên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Xã Nam Yên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Xã Nam Thái 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Xã Nam Thái A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Xã Hưng Yên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Xã Đông Yên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Xã Đông Thái 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Xã Phi Thông 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Thị trấn Thứ Mười Một 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Xã Thuận Hoà 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Xã Đông Hòa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Xã Đông Thạnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Xã Tân Thạnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Xã Đông Hưng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Xã Đông Hưng A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Xã Đông Hưng B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Xã Vân Khánh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Xã Vân Khánh Đông 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Xã Vân Khánh Tây 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Thị trấn Giồng Riềng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Xã Long Thạnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Xã Thạnh Hưng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Xã Thạnh Lộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Xã Thạnh Phước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Xã Thạnh Bình 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Xã Thạnh Hòa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Xã Ngọc Chúc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Xã Ngọc Thành 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Xã Ngọc Thuận 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Xã Ngọc Hòa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Xã Hòa Thuận 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Xã Hòa Hưng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Xã Hòa Lợi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Xã Hòa An 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Xã Bàn Tân Định 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Xã Bàn Thạch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Xã Vĩnh Thạnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Xã Vĩnh Phú 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Thị trấn Gò Quao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Xã Định Hòa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Xã Định An 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Xã Vĩnh Hòa Hưng Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Xã Vĩnh Phước A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Xã Vĩnh Phước B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Xã Vĩnh Tuy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Xã Vĩnh Thắng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Xã Thủy Liễu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Xã Thới Quản 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Xã Hòn Tre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Xã Lại Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Xã An Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Xã Nam Du 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Xã Vĩnh Điều 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Xã Phú Lợi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Xã Tân Khánh Hoà 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Xã Phú Mỹ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Xã Vĩnh Phú 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Xã Mong Thọ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Xã Mong Thọ A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Xã Mong Thọ B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Xã Thạnh Lộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Xã Giục Tượng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Thị trấn Minh Lương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Xã Vĩnh Hoà Hiệp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Xã Vĩnh Hoà Phú 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Xã Bình An 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Xã Minh Hoà 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Thị trấn Tân Hiệp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Xã Tân Hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Xã Tân Hiệp B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Xã Tân An 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Xã Thạnh Trị 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Xã Thạnh Đông A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Xã Thạnh Đông 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Xã Tân Hòa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Xã Tân Hiệp A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Xã Tân Thành 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Xã Thạnh Đông B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Thị trấn Kiên Lương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Xã Kiên Bình 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Xã Hoà Điền 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Xã Bình Trị 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Xã Bình An 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Xã Dương Hoà 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Xã Sơn Hải 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Xã Hòn Nghệ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Xã Vĩnh Hoà 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Xã Thạnh Yên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Xã Thạnh Yên A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Xã Minh Thuận 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Xã Hoà Chánh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Xã An Minh Bắc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Xã Bình Giang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Xã Bình Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Xã Lình Huỳnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Xã Thổ Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Thị trấn Hòn Đất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Thị trấn Vĩnh Thuận 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Xã Nam Thái Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Xã Bình Minh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Xã Sơn Kiên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Xã Vĩnh Thuận 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Xã Tân Thuận 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Xã Vĩnh Bình Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Xã Vĩnh Bình Bắc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Xã Vĩnh Phong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Xã Phong Đông 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Xã Sơn Bình 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Xã Mỹ Thái 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Thị trấn Sóc Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Xã Mỹ Thuận 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Xã Mỹ Hiệp Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Xã Mỹ Phước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Xã Mỹ Lâm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0