TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
791 1.003858.000.00.00.H33 Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện cấp tỉnh Tổ chức phi chính phủ Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Nội vụ
792 1.003879.000.00.00.H33 Thủ tục đổi tên quỹ cấp tỉnh Tổ chức phi chính phủ Công dân,Người nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Hợp tác xã Sở Nội vụ
793 1.003900.000.00.00.H33 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường Tổ chức phi chính phủ Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Nội vụ
794 1.003916.000.00.00.H33 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Cấp tỉnh) Tổ chức phi chính phủ Công dân,Người nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Hợp tác xã Sở Nội vụ
795 1.003918.000.00.00.H33 Thủ tục hội tự giải thể Tổ chức phi chính phủ Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Nội vụ
796 1.003920.000.00.00.H33 Thủ tục hợp nhất, sát nhập, chia, tách, mở rộng phạm vi hoạt động quỹ Tổ chức phi chính phủ Công dân,Người nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Hợp tác xã Sở Nội vụ
797 1.003950.000.00.00.H33 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ hoạt động có thời hạn (Cấp tỉnh) Tổ chức phi chính phủ Công dân,Người nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Hợp tác xã Sở Nội vụ
798 1.003960.000.00.00.H33 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Tổ chức phi chính phủ Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Nội vụ
799 1.003999.000.00.00.H33 Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh Công tác thanh niên Công dân,Cán bộ,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Nội vụ
800 1.005384.000.00.00.H33 Thủ tục thi tuyển công chức Công chức, viên chức Công dân Sở Nội vụ