TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
721 2.000189.000.00.00.H33 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp Giáo dục nghề nghiệp Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
722 2.000192.000.00.00.H33 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Việc làm Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
723 2.000205.000.00.00.H33 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Việc làm Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
724 2.000216.000.00.00.H33 Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Bảo trợ xã hội Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
725 2.000219.000.00.00.H33 Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài Việc làm Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
726 2.000282.000.00.00.H33 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Bảo trợ xã hội Công dân,Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
727 2.000477.000.00.00.H33 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Bảo trợ xã hội Công dân Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
728 2.000632.000.00.00.H33 Công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục Giáo dục nghề nghiệp Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
729 2.000839.000.00.00.H33 Giải quyết hỗ trợ học nghề Việc làm Công dân Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
730 2.000888.000.00.00.H33 Tham gia bảo hiểm thất nghiệp Việc làm Công dân Sở Lao động - Thương binh và Xã hội