TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
701 1.010592.000.00.00.H33 Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập. Giáo dục nghề nghiệp Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
702 1.010593.000.00.00.H33 Công nhận hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục Giáo dục nghề nghiệp Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
703 1.010594.000.00.00.H33 Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục; chấm dứt hoạt động hội đồng quản trị Giáo dục nghề nghiệp Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
704 1.010595.000.00.00.H33 Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục. Giáo dục nghề nghiệp Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
705 1.010596.000.00.00.H33 Thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục Giáo dục nghề nghiệp Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
706 1.010927.000.00.00.H33 Thành lập phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn Giáo dục nghề nghiệp Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
707 1.010928.000.00.00.H33 Chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài của trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp Giáo dục nghề nghiệp Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
708 1.010935.000.00.00.H33 Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện. Phòng, chống tệ nạn xã hội Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
709 1.010936.000.00.00.H33 Cấp lại giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện Phòng, chống tệ nạn xã hội Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
710 1.010937.000.00.00.H33 Thu hồi Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy trong trường hợp cơ sở cai nghiện có văn bản đề nghị dừng hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện Phòng, chống tệ nạn xã hội Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội