TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
271 1.000711.000.00.00.H33 Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Kiểm định chất lượng giáo dục Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Giáo dục và Đào tạo
272 1.000713.000.00.00.H33 Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Kiểm định chất lượng giáo dục Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Giáo dục và Đào tạo
273 1.000715.000.00.00.H33 Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục Kiểm định chất lượng giáo dục Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Giáo dục và Đào tạo
274 1.000716.000.00.00.H33 Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Đào tạo với nước ngoài Người nước ngoài,Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Giáo dục và Đào tạo
275 1.000718.000.00.00.H33 Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Đào tạo với nước ngoài Người nước ngoài,Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Giáo dục và Đào tạo
276 1.000729.000.00.00.H33 Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Giáo dục và Đào tạo
277 1.000744.000.00.00.H33 Sáp nhập, chia tách Trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục thường xuyên Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Giáo dục và Đào tạo
278 1.000939.000.00.00.H33 Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Đào tạo với nước ngoài Người nước ngoài,Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Giáo dục và Đào tạo
279 1.001000.000.00.00.H33 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Giáo dục và Đào tạo
280 1.001088.000.00.00.H33 Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học Giáo dục trung học Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo