TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
231 2.001561.000.00.00.H33 Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương Điện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Công thương
232 2.001619.000.00.00.H33 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Lưu thông hàng hóa trong nước Doanh nghiệp,Công dân Sở Công thương
233 2.001624.000.00.00.H33 Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Lưu thông hàng hóa trong nước Doanh nghiệp,Công dân Sở Công thương
234 2.001630.000.00.00.H33 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Lưu thông hàng hóa trong nước Doanh nghiệp,Công dân Sở Công thương
235 2.001632.000.00.00.H33 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương Điện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Công thương
236 2.001636.000.00.00.H33 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Lưu thông hàng hóa trong nước Doanh nghiệp,Công dân Sở Công thương
237 2.001646.000.00.00.H33 Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Lưu thông hàng hóa trong nước Doanh nghiệp,Công dân Sở Công thương
238 2.002166.000.00.00.H33 Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác và trường hợp cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini Thương mại quốc tế Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Công thương
239 1.001432.000.00.00.H33 Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Du lịch Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài Sở Du lịch
240 1.001440.000.00.00.H33 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm Du lịch Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Doanh nghiệp Sở Du lịch