TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
2151 1.005218.000.00.00.H33 Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. Tổ chức cán bộ Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Văn phòng UBND tỉnh
2152 1.005360.000.00.00.H33 Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp Hoạt động khoa học và công nghệ Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài Văn phòng UBND tỉnh
2153 1.005367.000.00.00.H33 Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (TTHC cấp huyện) Đất đai Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Văn phòng UBND tỉnh
2154 1.005385.000.00.00.H33 Thủ tục tiếp nhận tiếp nhận vào công chức (Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020). Công chức, viên chức Công dân Văn phòng UBND tỉnh
2155 1.005393.000.00.00.H33 Thủ tục tiếp nhân vào làm viên chức Công chức, viên chức Công dân Văn phòng UBND tỉnh
2156 1.005394.000.00.00.H33 Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Công chức, viên chức Công dân Văn phòng UBND tỉnh
2157 1.005399.000.00.00.H33 Trả lại khu vực biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo Công dân,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Hợp tác xã Văn phòng UBND tỉnh
2158 1.005400.000.00.00.H33 Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo Công dân,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Hợp tác xã Văn phòng UBND tỉnh
2159 1.005401.000.00.00.H33 Giao khu vực biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo Công dân,Cán bộ,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Hợp tác xã Văn phòng UBND tỉnh
2160 1.005408.000.00.00.H33 Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh) Địa chất và khoáng sản Công dân,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Hợp tác xã Văn phòng UBND tỉnh