TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
2071 1.003221.000.00.00.H33 Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Thủy lợi Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Văn phòng UBND tỉnh
2072 1.003232.000.00.00.H33 Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Thủy lợi Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Hợp tác xã Văn phòng UBND tỉnh
2073 1.003327.000.00.00.H33 Bố trí ổn định dân cư ngoài tỉnh Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Công dân,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Hợp tác xã Văn phòng UBND tỉnh
2074 1.003397.000.00.00.H33 Hỗ trợ dự án liên kết (cấp tỉnh) Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Công dân,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Văn phòng UBND tỉnh
2075 1.003490.000.00.00.H33 Thủ tục công nhận khu du lịch cấp tỉnh Du lịch Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Văn phòng UBND tỉnh
2076 1.003621.000.00.00.H33 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ (Cấp tỉnh) Tổ chức phi chính phủ Công dân,Người nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Hợp tác xã Văn phòng UBND tỉnh
2077 1.003654.000.00.00.H33 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp tỉnh Văn hóa Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Văn phòng UBND tỉnh
2078 1.003676.000.00.00.H33 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh Văn hóa Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Văn phòng UBND tỉnh
2079 1.003695.000.00.00.H33 Công nhận làng nghề Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Công dân Văn phòng UBND tỉnh
2080 1.003712.000.00.00.H33 Công nhận nghề truyền thống Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Công dân,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Hợp tác xã Văn phòng UBND tỉnh