TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
1921 1.008363.000.00.00.H33 Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19 Việc làm Công dân,Người nước ngoài UBND Xã,phường,thị trấn
1922 1.008838.000.00.00.H33 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Khoa học, Công nghệ và Môi trường Công dân,Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Hợp tác xã UBND Xã,phường,thị trấn
1923 1.008901.000.00.00.H33 Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng Thư viện Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1924 1.008902.000.00.00.H33 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng Thư viện Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1925 1.008903.000.00.00.H33 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng Thư viện Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1926 2.000282.000.00.00.H33 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Bảo trợ xã hội Công dân,Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) UBND Xã,phường,thị trấn
1927 2.000286.000.00.00.H33 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Bảo trợ xã hội Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1928 2.000305.000.00.00.H33 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thi đua - khen thưởng Công dân,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) UBND Xã,phường,thị trấn
1929 2.000333.000.00.00.H33 Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải Phổ biến giáo dục pháp luật Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài UBND Xã,phường,thị trấn
1930 2.000337.000.00.00.H33 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Thi đua - khen thưởng Công dân UBND Xã,phường,thị trấn