TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
1851 1.001098.000.00.00.H33 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Tôn giáo Chính phủ Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1852 1.001109.000.00.00.H33 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Tôn giáo Chính phủ Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1853 1.001120.000.00.00.H33 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Văn hóa Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1854 1.001156.000.00.00.H33 Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Tôn giáo Chính phủ Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1855 1.001167.000.00.00.H33 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Tôn giáo Chính phủ Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1856 1.001193.000.00.00.H33 Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài UBND Xã,phường,thị trấn
1857 1.001257.000.00.00.H33 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Người có công Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1858 1.001310.000.00.00.H33 Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em Bảo trợ xã hội Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1859 1.001653.000.00.00.H33 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1860 1.001699.000.00.00.H33 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội Công dân UBND Xã,phường,thị trấn