TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
1841 1.000748.000.00.00.H33 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Thi đua - khen thưởng Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1842 1.000775.000.00.00.H33 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua - khen thưởng Công dân,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) UBND Xã,phường,thị trấn
1843 1.000894.000.00.00.H33 Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1844 1.000954.000.00.00.H33 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Văn hóa Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1845 1.001022.000.00.00.H33 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Hộ tịch Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1846 1.001028.000.00.00.H33 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Tôn giáo Chính phủ Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1847 1.001055.000.00.00.H33 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Tôn giáo Chính phủ Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1848 1.001078.000.00.00.H33 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Tôn giáo Chính phủ Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1849 1.001085.000.00.00.H33 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Tôn giáo Chính phủ Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1850 1.001090.000.00.00.H33 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Tôn giáo Chính phủ Công dân,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) UBND Xã,phường,thị trấn