TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
1791 2.001762.000.00.00.H33 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) Xuất Bản, In và Phát hành Công dân,Người nước ngoài,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Hợp tác xã UBND Huyện, thành phố
1792 2.001786.000.00.00.H33 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Công dân,Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) UBND Huyện, thành phố
1793 2.001809.000.00.00.H33 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Giáo dục trung học Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Huyện, thành phố
1794 2.001818.000.00.00.H33 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường) Giáo dục trung học Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Huyện, thành phố
1795 2.001824.000.00.00.H33 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Giáo dục dân tộc Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Huyện, thành phố
1796 2.001837.000.00.00.H33 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Giáo dục dân tộc Công dân,Cán bộ,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) UBND Huyện, thành phố
1797 2.001839.000.00.00.H33 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Giáo dục dân tộc Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Huyện, thành phố
1798 2.001842.000.00.00.H33 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Giáo dục tiểu học Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Huyện, thành phố
1799 2.001879.000.00.00.H33 Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện Xử lý đơn thư Công dân,Cán bộ,Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Hợp tác xã UBND Huyện, thành phố
1800 2.001880.000.00.00.H33 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài UBND Huyện, thành phố