TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
1671 1.005422.000.00.00.H33 Quyết định điều chuyển tài sản công Quản lý công sản Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Huyện, thành phố
1672 1.005423.000.00.00.H33 Quyết định bán tài sản công Quản lý công sản Công dân,Cán bộ,Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) UBND Huyện, thành phố
1673 1.005425.000.00.00.H33 Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công Quản lý công sản Công dân,Cán bộ,Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) UBND Huyện, thành phố
1674 1.005426.000.00.00.H33 Quyết định thanh lý tài sản công Quản lý công sản Công dân,Cán bộ,Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) UBND Huyện, thành phố
1675 1.005427.000.00.00.H33 Quyết định tiêu huỷ tài sản công Quản lý công sản Công dân,Cán bộ,Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) UBND Huyện, thành phố
1676 1.005428.000.00.00.H33 Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoại Quản lý công sản Công dân,Cán bộ,Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) UBND Huyện, thành phố
1677 1.005429.000.00.00.H33 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Quản lý công sản Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Huyện, thành phố
1678 1.005432.000.00.00.H33 Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc Quản lý công sản Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Huyện, thành phố
1679 1.005433.000.00.00.H33 Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án Quản lý công sản Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Huyện, thành phố
1680 1.005434.000.00.00.H33 Mua quyển hóa đơn Quản lý công sản Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Huyện, thành phố