TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
1641 1.004648.000.00.00.H33 Thủ tục công nhận lần đầu Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa Văn hóa Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Huyện, thành phố
1642 1.004895.000.00.00.H33 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Huyện, thành phố
1643 1.004901.000.00.00.H33 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Hợp tác xã,Công dân UBND Huyện, thành phố
1644 1.004921.000.00.00.H33 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên) Thủy sản Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Huyện, thành phố
1645 1.004923.000.00.00.H33 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên) Thủy sản Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Huyện, thành phố
1646 1.004935.000.00.00.H33 Gia hạn thời hạn giao khu vực biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo Công dân,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Hợp tác xã UBND Huyện, thành phố
1647 1.004944.000.00.00.H33 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Trẻ em Công dân,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) UBND Huyện, thành phố
1648 1.004946.000.00.00.H33 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Trẻ em Công dân UBND Huyện, thành phố
1649 1.004959.000.00.00.H33 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Lao động Công dân UBND Huyện, thành phố
1650 1.004972.000.00.00.H33 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Công dân,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài UBND Huyện, thành phố