TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
1601 1.003635.000.00.00.H33 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện Văn hóa Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Huyện, thành phố
1602 1.003645.000.00.00.H33 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện Văn hóa Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Huyện, thành phố
1603 1.003688.000.00.00.H33 Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu Đăng ký biện pháp bảo đảm Công dân,Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) UBND Huyện, thành phố
1604 1.003702.000.00.00.H33 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Công dân UBND Huyện, thành phố
1605 1.003732.000.00.00.H33 Thủ tục hội tự giải thể Tổ chức phi chính phủ Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Huyện, thành phố
1606 1.003757.000.00.00.H33 Thủ tục đổi tên hội Tổ chức phi chính phủ Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Huyện, thành phố
1607 1.003783.000.00.00.H33 Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội Tổ chức phi chính phủ Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Huyện, thành phố
1608 1.003807.000.00.00.H33 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Tổ chức phi chính phủ Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Huyện, thành phố
1609 1.003827.000.00.00.H33 Thủ tục thành lập hội cấp huyện Tổ chức phi chính phủ Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Huyện, thành phố
1610 1.003836.000.00.00.H33 Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Đất đai Công dân UBND Huyện, thành phố