TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
1521 2.000997.000.00.00.H33 Cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng Y tế Dự phòng Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Cán bộ Sở Y tế
1522 2.001022.000.00.00.H33 Khám giám định đối với trường hợp đã được xác định tỷ lệ tạm thời do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện Giám định y khoa Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Cán bộ Sở Y tế
1523 2.001191.000.00.00.H33 Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra chặt An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Cán bộ,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Hợp tác xã Sở Y tế
1524 2.001899.000.00.00.H33 Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh Xử lý đơn thư Công dân,Cán bộ Thanh tra tỉnh
1525 2.001924.000.00.00.H33 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp tỉnh Giải quyết khiếu nại Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Cán bộ,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Hợp tác xã Thanh tra tỉnh
1526 2.002175.000.00.00.H33 thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh Tiếp công dân Công dân,Cán bộ,Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Hợp tác xã Thanh tra tỉnh
1527 1.000037.000.00.00.H33 Xác nhận bảng kê lâm sản (cấp huyện) Lâm nghiệp Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Hợp tác xã UBND Huyện, thành phố
1528 1.000123.000.00.00.H33 Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Phòng, chống tệ nạn xã hội Công dân UBND Huyện, thành phố
1529 1.000316.000.00.00.H33 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Tôn giáo Chính phủ Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài UBND Huyện, thành phố
1530 1.000655.000.00.00.H33 Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Đăng ký biện pháp bảo đảm Công dân,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) UBND Huyện, thành phố