TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
1511 1.004600.000.00.00.H33 Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện cho người nghiện chất dạng thuốc phiện được trở về cộng đồng từ cơ sở quản lý Y tế Dự phòng Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Cán bộ Sở Y tế
1512 1.004604.000.00.00.H33 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ trong trường hợp Chứng chỉ hành nghề dược bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề dược Dược phẩm Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Cán bộ Sở Y tế
1513 1.004606.000.00.00.H33 Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện giữa các cơ sở quản lý Y tế Dự phòng Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Cán bộ Sở Y tế
1514 1.004607.000.00.00.H33 Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp Y tế Dự phòng Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Cán bộ Sở Y tế
1515 1.004612.000.00.00.H33 Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện ngoài cộng đồng Y tế Dự phòng Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Cán bộ Sở Y tế
1516 1.004616.000.00.00.H33 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược)theo hình thức xét hồ sơ Dược phẩm Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Cán bộ Sở Y tế
1517 1.006422.000.00.00.H33 Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Y tế Dự phòng Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Y tế
1518 1.006425.000.00.00.H33 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Y tế Dự phòng Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Y tế
1519 1.006431.000.00.00.H33 Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Y tế Dự phòng Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Y tế
1520 1.008069.000.00.00.H33 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Y tế