TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
1391 1.000276.000.00.00.H33 Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người khuyết tật (bao gồm cá nhân, cơ quan, tổ chức) không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật Giám định y khoa Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Cán bộ Sở Y tế
1392 1.000278.000.00.00.H33 Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật Giám định y khoa Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Cán bộ Sở Y tế
1393 1.000281.000.00.00.H33 Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật Giám định y khoa Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Hợp tác xã,Công dân Sở Y tế
1394 1.000844.000.00.00.H33 Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS Y tế Dự phòng Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Y tế
1395 1.001386.000.00.00.H33 Xác định trường hợp được bồi thường do xảy ra tai biến trong tiêm chủng Y tế Dự phòng Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài Sở Y tế
1396 1.001393.000.00.00.H33 Cấp lại Giấy chứng nhận là lương y thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Cán bộ Sở Y tế
1397 1.001398.000.00.00.H33 Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 6, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT Khám bệnh, chữa bệnh Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Cán bộ Sở Y tế
1398 1.001514.000.00.00.H33 Miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổ chức cán bộ Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Hợp tác xã,Công dân Sở Y tế
1399 1.001523.000.00.00.H33 Bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổ chức cán bộ Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Hợp tác xã,Công dân Sở Y tế
1400 1.001532.000.00.00.H33 Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 5, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT Khám bệnh, chữa bệnh Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Cán bộ Sở Y tế