TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
1181 1.008931.000.00.00.H33 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Tư pháp
1182 1.008932.000.00.00.H33 Chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Tư pháp
1183 1.008933.000.00.00.H33 Đăng ký hoạt động sau khi chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Tư pháp
1184 1.008934.000.00.00.H33 Hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Tư pháp
1185 1.008935.000.00.00.H33 Đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Tư pháp
1186 1.008936.000.00.00.H33 Chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Tư pháp
1187 1.008937.000.00.00.H33 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Tư pháp
1188 1.009283.000.00.00.H33 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động theo quyết định của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài hoặc tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam chấm dứt hoạt động ở nước ngoài (cấp tỉnh) Hòa giải thương mại Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Tư pháp
1189 1.009284.000.00.00.H33 Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc (cấp tỉnh) Hòa giải thương mại Công dân Sở Tư pháp
1190 1.009832.000.00.00.H33 Cấp lại thẻ giám định viên tư pháp cấp tỉnh Giám định tư pháp Công dân Sở Tư pháp