TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
1151 1.002198.000.00.00.H33 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài Luật sư Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Tư pháp
1152 1.002218.000.00.00.H33 Hợp nhất công ty luật Luật sư Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Công dân Sở Tư pháp
1153 1.002234.000.00.00.H33 Sáp nhập công ty luật Luật sư Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Công dân Sở Tư pháp
1154 1.002368.000.00.00.H33 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài Luật sư Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Tư pháp
1155 1.002384.000.00.00.H33 Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam Luật sư Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Tư pháp
1156 1.002398.000.00.00.H33 Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài Luật sư Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Tư pháp
1157 1.002626.000.00.00.H33 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Quản tài viên Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Cán bộ Sở Tư pháp
1158 1.003118.000.00.00.H33 Thành lập Hội công chứng viên Công chứng Công dân Sở Tư pháp
1159 1.003160.000.00.00.H33 Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Nuôi con nuôi Người nước ngoài,Công dân Sở Tư pháp
1160 1.003179.000.00.00.H33 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Nuôi con nuôi Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài Sở Tư pháp