TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
1131 1.001248.000.00.00.H33 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Luật 54/2010/QH12 Trọng tài thương mại Công dân,Cán bộ,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Tư pháp
1132 1.001438.000.00.00.H33 Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Công chứng Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Tư pháp
1133 1.001446.000.00.00.H33 Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Công chứng Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Cán bộ Sở Tư pháp
1134 1.001600.000.00.00.H33 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Quản tài viên Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Tư pháp
1135 1.001633.000.00.00.H33 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên Quản tài viên Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Cán bộ Sở Tư pháp
1136 1.001647.000.00.00.H33 Chuyển nhượng Văn phòng công chứng Công chứng Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Tư pháp
1137 1.001665.000.00.00.H33 Sáp nhập Văn phòng công chứng Công chứng Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Tư pháp
1138 1.001688.000.00.00.H33 Hợp nhất Văn phòng công chứng Công chứng Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Tư pháp
1139 1.001721.000.00.00.H33 Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng Công chứng Công dân Sở Tư pháp
1140 1.001756.000.00.00.H33 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên Công chứng Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Tư pháp