THỦ TỤC Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kiên Giang
Mã thủ tục 1.010208
Quyết định công bố Chưa có thông tin
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Đấu thầu
Trình tự thực hiện
Sau khi nhận hồ sơ của Bộ phận Một cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc chủ trì thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; rà soát sự phù hợp với nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, giá gói thầu…và các nội dung khác liên quan trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Nộp trực tuyến 7 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
Chủ đầu tư nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến trên trang web: dichvucong.kiengiang.gov.vn hoặc nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện đến Bộ phận Một cửa của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Tờ trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Chủ đầu tư, cơ quan chuẩn bị dự án theo mẫu số 01 của Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bản chính 1 1
2 Quyết định phê duyệt dự án đầu tư, Quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán (nếu có) (hoặc Quyết định phê duyệt nhiệm vụ - dự toán đối với các dự án Quy hoạch) kèm theo hồ sơ tổng mức đầu tư, dự toán (nếu có) đã được phê duyệt 1 1
3 Văn bản bố trí vốn thực hiện cho dự án/gói thầu 1 1
4 Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế đối với các dự án sử dụng vốn ODA; vốn vay ưu đãi của Nhà tài trợ nước ngoài 1 1
5 Văn bản lựa chọn nhà thầu hoặc quyết định giao việc thực hiện các công việc, gói thầu đã triển khai (thể hiện tại bảng 01 Mẫu số 01 của Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư); Bản sao 1 1
6 Các văn bản khác có liên quan 1 1

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Người nước ngoài
Cán bộ, công chức, viên chức
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Tổ chức nước ngoài
Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc - tỉnh Kiên Giang
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 63/2014/NĐ-CP Nghị định 2014-06-26
2 10/2015/TT-BKHĐT Thông tư 2015-10-26 Bộ Kế hoạch và Đầu tư
3 43/2013/QH13 Luật 43/2013/QH13 2013-11-26
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin