THỦ TỤC Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kiên Giang
Mã thủ tục 2.000191.000.00.00.H33
Quyết định công bố 2876/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Quản lý Cạnh tranh
Trình tự thực hiện
Sở Công Thương chịu trách nhiệm tiếp nhận đăng ký trong trường hợp hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung áp dụng trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Hồ sơ đăng ký có thể gửi trực tiếp, gửi bằng bưu điện hoặc gửi bằng phương tiện điện tử

Trường hợp hồ sơ đăng ký được gửi trực tiếp, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải lập biên bản tiếp nhận, ngày tiếp nhận hồ sơ là ngày ghi trong biên bản tiếp nhận đó. Trong trường hợp hồ sơ đăng ký gửi bằng đường bưu điện, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo dấu của bưu điện. Trường hợp hồ sơ gửi bằng phương tiện điện tử, thời điểm tiếp nhận hồ sơ được tính từ thời điểm xác nhận bằng thông điệp điện tử của cơ quan có thẩm quyền đăng ký được gửi đi.
Trường hợp hồ sơ đăng ký không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đăng ký có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh bổ sung hồ sơ, tài liệu.
Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bổ sung hồ sơ, tài liệu trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 20 Ngày Phí:

Lệ phí:
20 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ
2 Nộp qua bưu chính 20 Ngày Phí:

Lệ phí:
20 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 + Trong trường hợp gửi hồ sơ bằng phương tiện điện tử: 0 0
2 01 bản scan màu Dự thảo hợp đồng theo mẫu hay dự thảo điều kiện giao dịch chung được đóng dấu của tổ chức, cá nhân kinh doanh vào trang đầu và giáp lai toàn bộ văn bản; 0 0
3 01 bản mềm Dự thảo hợp đồng theo mẫu hay dự thảo điều kiện giao dịch chung dạng Microsoft Word; 0 0
4 + Trong trường hợp gửi hồ sơ bằng phương thức khác: 0 0
5 01 bản cứng Dự thảo hợp đồng theo mẫu hay dự thảo điều kiện giao dịch chung có đóng dấu của tổ chức, cá nhân kinh doanh vào trang đầu và giáp lai toàn bộ văn bản; 0 0
6 01 bản mềm Dự thảo hợp đồng theo mẫu hay điều kiện giao dịch chung dạng Microsoft Word. 0 0
7 Đơn đăng ký 0 0 Biểu mẫu

Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp
Cơ quan thực hiện Sở Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Công thương,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Thông báo về việc chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 59/2010/QH1 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010-11-17 Quốc Hội
2 02/2012/QĐ-TTg Về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung 2012-01-13 Thủ tướng Chính phủ
3 10/2013/TT-BCT Thông tư Ban hành mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung 2013-05-30 Bộ Công thương
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC 1. 1. Ngôn ngữ sử dụng bằng tiếng Việt, nội dung phải rõ ràng, cỡ chữ ít nhất là 12. 2. Nền giấy và màu mực thể hiện hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung phải tương phản nhau.