THỦ TỤC Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kiên Giang
Mã thủ tục 2.001591.000.00.00.H33
Quyết định công bố 1530/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Di sản văn hóa
Trình tự thực hiện
- Tổ chức xin cấp giấy phép khai quật khẩn cấp gửi 01 bộ hồ sơ đến Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch địa phương nơi có địa điểm khảo cổ cần khai quật khẩn cấp.
- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép khai quật khẩn cấp.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép khai quật khẩn cấp và báo cáo ngay cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thời hạn cấp giấy phép khai quật khẩn cấp không quá 03 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị. Trường hợp không cấp giấy phép, phải nêu rõ lý do bằng văn bản.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 03 Ngày Phí:

Lệ phí:
Không quá 03 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 (2) Sơ đồ tỉ lệ 1:500, thể hiện rõ vị trí, diện tích địa điểm khảo cổ cần khai quật khẩn cấp. 1 0
2 (1) Văn bản đề nghị cấp phép khai quật khẩn cấp của tổ chức chủ trì thăm dò, khai quật khảo cổ (Phụ lục 3 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2008) 1 0 Biểu mẫu
3 (3) Văn bản đề nghị cấp phép thăm dò, khai quật khảo cổ của tổ chức phối hợp khai quật khẩn cấp (nếu có). 1 0

Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Giấy phép khai quật khẩn cấp
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 28/2001/QH10 Luật 28/2001/QH10 2001-06-29 Quốc Hội
2 32/2009/QH12 Luật 32/2009/QH12 2009-06-18 Quốc Hội
3 98/2010/NĐ-CP Nghị định 98/2010/NĐ-CP 2010-09-21 Chính phủ
4 01/2012/NĐ-CP Nghị định 01/2012/NĐ-CP 2012-01-04 Chính phủ
5 86/2008/QĐ-BVHTTDL Quyết định 86/2008/QĐ-BVHTTDL 2008-12-30
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC (1) Trong trường hợp địa điểm khảo cổ đang bị hủy hoại hoặc có nguy cơ bị hủy hoại. (2) Các tổ chức được thăm dò, khai quật khảo cổ: + Cơ quan nghiên cứu khảo cổ học của Nhà nước. + Trường đại học có bộ môn khảo cổ học. + Bảo tàng và Ban Quản lý di tích của Nhà nước có chức năng nghiên cứu khảo cổ. + Hội có chức năng nghiên cứu khảo cổ ở trung ương. (3) Người chủ trì cuộc thăm dò, khai quật khảo cổ phải có các điều kiện sau đây: + Có bằng cử nhân chuyên ngành khảo cổ học hoặc bằng cử nhân chuyên ngành khác có liên quan đến khảo cổ học; + Có ít nhất 05 năm trực tiếp làm công tác khảo cổ; + Được tổ chức xin phép thăm dò, khai quật khảo cổ đề nghị bằng văn bản với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong trường hợp cần thay đổi người chủ trì thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.