THỦ TỤC Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kiên Giang
Mã thủ tục 1.003011.000.00.00.H33
Quyết định công bố 2354/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
Trình tự thực hiện
- Bước 1: Chủ đầu tư gửi hồ sơ thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tới cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng cấp tỉnh.
- Bước 2: Cơ quan quản lý quy hoạch sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định theo đúng thời hạn quy định
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 25 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: Bộ Xây dựng quy định chi tiết về chi phí thẩm định đồ án
(Bộ Xây dựng quy định chi tiết về chi phí thẩm định đồ án)
25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
2 Nộp trực tuyến 25 Ngày Phí:

Lệ phí:
(Thu phí theo quy định)
Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch đô thị.
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 - Tờ trình đề nghị thẩm định đồ án; 1 0
2 - Thuyết minh nội dung đồ án bao gồm bản vẽ in màu thu nhỏ; 1 0
3 - Dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch; 1 0
4 - Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án; 1 0
5 - Các phụ lục tính toán kèm theo; 1 0
6 - Các bản vẽ in màu đúng tỷ lệ quy định; 1 0
7 - Các văn bản pháp lý có liên quan. 1 0

Đối tượng thực hiện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Cơ quan quản lý quy hoạch tỉnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương.,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng cấp tỉnh
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Báo cáo thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết.
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 30/2009/QH12 Luật 30/2009/QH12 2009-06-17
2 50/2014/QH13 Luật 50/2014/QH13 2014-06-18 Quốc Hội
3 37/2010/NĐ-CP Nghị định 37/2010/NĐ-CP 2010-04-07
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin