THỦ TỤC Phê duyệt chương trình, dự án và hoạt động phi dự án được hỗ trợ tài chính của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kiên Giang
Mã thủ tục 1.000071.000.00.00.H33
Quyết định công bố 2308/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Lâm nghiệp
Trình tự thực hiện
B1: Công chức TN&TKQ kiểm tra hồ sơ:
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Công chức TN&TKQ hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Công chức TN&TKQ làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và yêu cầu nộp phí, lệ phí cho Trung tâm (nếu có).
- Công chức TN&TKQ chuyển hồ sơ qua Phòng Kế hoạch Tài chính Sở
Lưu ý: phải nộp hồ sơ trước ngày 31 ngày 12 hằng năm
B2: Phòng KHTC Sở tham mưu cho Ban điều hành Quỹ chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành tổ chức thẩm định.
Lưu ý: phải tổ chức họp trước ngày 20 tháng 02 hằng năm để có báo cáo gửi UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 25 tháng 02 hằng năm.
B3: Sau khi báo cáo đã được Hội đồng quản lý Quỹ thông qua, Phòng KHTC Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt
Lưu ý: Trước ngày 25 tháng 02 hằng năm phải trình UBND tỉnh phê duyệt
B4: UBND tỉnh chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (quầy Sở Nông nghiệp và PTNT)
B5: Công chức TN&TKQ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trả kết quả giải quyết và thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 40 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh + Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích + Thực hiện qua cổn dịch vụ công trự tuyến
2 Nộp trực tuyến 40 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh + Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích + Thực hiện qua cổn dịch vụ công trự tuyến
3 Nộp qua bưu chính 40 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh + Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích + Thực hiện qua cổn dịch vụ công trự tuyến
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Văn bản đề nghị hỗ trợ, kèm theo văn kiện chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án 1 0

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Tổ chức nước ngoài
Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Quyết định phê duyệt chương trình, dự án và hoạt động phi dự án được hỗ trợ tài chính của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 156/2018/NĐ-CP Nghị định 156/2018/NĐ-CP 2018-11-16 Chính phủ
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin