THỦ TỤC Cho phép họp báo nước ngoài (địa phương)

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kiên Giang
Mã thủ tục 2.001173.000.00.00.H33
Quyết định công bố 1302/QD-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Báo chí
Trình tự thực hiện
Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam, đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của các cơ quan Bộ, ngành địa phương hoặc cơ quan nhà nước khác của Việt Nam có nhu cầu tổ chức họp báo tại các địa phương khác ngoài Hà Nội gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tỉnh ít nhất 02 ngày làm việc trước khi tiến hành họp báo.
Đối với cơ quan đại diện nước ngoài, đơn đề nghị đồng gửi Bộ Ngoại giao để thông báo.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 2 Ngày Phí:

Lệ phí:
02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
2 Nộp qua bưu chính 2 Ngày Phí:

Lệ phí:
02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Đơn đề nghị/thông báo họp báo 1 0 Biểu mẫu

Đối tượng thực hiện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Sở Thông tin và Truyền thông sở tại
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Văn bản chấp thuận
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 103/2016/QH13 Luật 103/2016/QH13 2016-04-05
2 29/LCT/HĐNN8 Luật Báo chí số 29/LCT/HĐNN8 của Quốc Hội thông qua ngày 28 tháng 12 năm 1989 1990-01-02
3 12/1998/QH10 Luật số 12/1998/QH10 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 1999 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí 1999-09-01
4 88/2012/NĐ-CP Nghị định 88/2012/NĐ-CP 2012-10-23 Chính phủ
5 88/2012/NĐ-CP Nghị định 88/2012/NĐ-CP 2012-10-23 Chính phủ
6 04/2014/TT-BTTTT Thông tư 04/2014/TT-BTTTT 2014-03-19 Bộ Thông tin và Truyền thông
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC - Nội dung họp báo phải đúng với nội dung đã được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí trả lời chấp thuận, trường hợp không có văn bản trả lời thì phải đúng với nội dung đã thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí. - Nội dung họp báo không có thông tin quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Điều 9 Luật báo chí