Tình hình xử lý hồ sơ
Đúng hạn:
91.0 %
Tổng đã tiếp nhận
190.998
Đã xử lý
171.425
Quá hạn xử lý
16.471
Đang xử lý
19.573
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Chọn năm:
Chọn năm:
Chọn quận/huyện cần hiển thị
Chọn năm:
THỐNG KÊ HỒ SƠ ĐƠN VỊ
STT Cơ quan thực hiện Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Mức 3 Mức 4 Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số kỳ trước chuyển qua Số tiếp nhận Tổng số Sớm Đúng Trễ Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
I SỞ BAN NGÀNH.
Không có dữ liệu
I HUYỆN,THÀNH PHỐ.
Không có dữ liệu
I XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.
Không có dữ liệu