TÌM KIẾM QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ

Tìm thấy 47 quyết định công bố

STT Số Quyết Định Trích Yếu Ngày Quyết định Cơ Quan Ban Hành
1 2596/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
20/10/2022 UBND Tỉnh Kiên Giang
2 2625/QĐ-UBND
Về việc công bố danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
25/10/2022 UBND Tỉnh Kiên Giang
3 2848/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
17/11/2022 UBND Tỉnh Kiên Giang
4 2850/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/UBND cấp huyện/UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
18/11/2022 UBND Tỉnh Kiên Giang
5 2545/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
12/10/2022 UBND Tỉnh Kiên Giang
6 2401/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
28/09/2022 UBND Tỉnh Kiên Giang
7 2400/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
28/09/2022 UBND Tỉnh Kiên Giang
8 2354/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
22/09/2022 UBND Tỉnh Kiên Giang
9 2261/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
09/09/2022 UBND Tỉnh Kiên Giang
10 2257/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
08/09/2022 UBND Tỉnh Kiên Giang
11 2203/QĐ-UBND
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
30/08/2022 UBND Tỉnh Kiên Giang
12 2204/QĐ-UBND
Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
30/08/2022 UBND Tỉnh Kiên Giang
13 2049/QĐ-UBND
Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Thanh tra tỉnh áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
19/08/2022 UBND Tỉnh Kiên Giang
14 2050/QĐ-UBND
Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
19/08/2022 UBND Tỉnh Kiên Giang
15 2051/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang
19/08/2022 UBND Tỉnh Kiên Giang
16 2041/QĐ-UBND
Về việc công bố chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính ngành Khoa học và Công nghệ áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
18/08/2022 UBND Tỉnh Kiên Giang
17 2009/QĐ-UBND
Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
12/08/2022 UBND Tỉnh Kiên Giang
18 1805/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
21/07/2022 UBND Tỉnh Kiên Giang
19 1806/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Tiếp công dân và lĩnh vực Xử lý đơn thuộc ngành Thanh tra áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
21/07/2022 UBND Tỉnh Kiên Giang
20 1797/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
21/07/2022 UBND Tỉnh Kiên Giang
21 1704/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
06/07/2022 UBND Tỉnh Kiên Giang
22 1681/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
04/07/2022 UBND Tỉnh Kiên Giang
23 1565/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Hoạt động khoa học và Công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
23/06/2022 UBND Tỉnh Kiên Giang
24 1543/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/UBND cấp huyện/UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
22/06/2022 UBND Tỉnh Kiên Giang
25 1532/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
22/06/2022 UBND Tỉnh Kiên Giang
26 1471/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tư pháp áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
14/06/2022 UBND Tỉnh Kiên Giang
27 1387/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
06/06/2022 UBND Tỉnh Kiên Giang
28 1398/QĐ-UBND
Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết hướng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia thuộc thẩm quyển tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
06/06/2022 UBND Tỉnh Kiên Giang
29 1222/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Công Thương áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
19/05/2022 UBND Tỉnh Kiên Giang
30 1316/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
31/05/2022 UBND Tỉnh Kiên Giang