STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
691 Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
692 Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh Công tác thanh niên Sở Nội vụ
693 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức - Biên chế Sở Nội vụ
694 Thủ tục thông báo về việc thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ
695 Phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp Quản lý doanh nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
696 Xác nhận bảng kê lâm sản (cấp Tỉnh) Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
697 Phê duyệt phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
698 Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
699 Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
700 Miễn, giảm tiền dịch vụ môi trường rừng (đối với bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong phạm vi địa giới hành chính của một tỉnh) Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở/Ban/Ngành

STT Đơn vị Mức độ 3 Mức độ 4
1 Sở Nội vụ
2 Sở Tư pháp
3 Sở Kế hoạch và Đầu tư
4 Sở Tài chính
5 Sở Công thương
6 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7 Sở Giao thông Vận tải
8 Sở Xây dựng
9 Sở Tài nguyên và Môi trường
10 Sở Thông tin và Truyền thông
11 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
12 Sở Văn hóa và Thể thao
13 Sở Khoa học và Công nghệ
14 Sở Giáo dục và Đào tạo
15 Sở Y tế
16 Sở Ngoại vụ
17 Thanh tra tỉnh
18 Ban Dân tộc
19 Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc
20 Sở Du lịch
21 Ban Quản lý Khu Kinh tế Tỉnh
22 Công An Tỉnh Kiên Giang

Huyện/Thành Phố

STT Đơn vị Mức độ 3 Mức độ 4
1 UBND Huyện/Thành phố

Phường/Xã

STT Đơn vị Mức độ 3 Mức độ 4
1 UBND Xã/Phường/Thị trấn