STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
1321 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Đất đai UBND Huyện, thành phố
1322 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thi đua - khen thưởng UBND Huyện, thành phố
1323 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Thi đua - khen thưởng UBND Huyện, thành phố
1324 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua - khen thưởng UBND Huyện, thành phố
1325 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Văn hóa UBND Huyện, thành phố
1326 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch UBND Huyện, thành phố
1327 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch UBND Huyện, thành phố
1328 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch UBND Huyện, thành phố
1329 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch UBND Huyện, thành phố
1330 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Hộ tịch UBND Huyện, thành phố

Sở/Ban/Ngành

STT Đơn vị Mức độ 3 Mức độ 4
1 Sở Nội vụ
2 Sở Tư pháp
3 Sở Kế hoạch và Đầu tư
4 Sở Tài chính
5 Sở Công thương
6 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7 Sở Giao thông Vận tải
8 Sở Xây dựng
9 Sở Tài nguyên và Môi trường
10 Sở Thông tin và Truyền thông
11 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
12 Sở Văn hóa và Thể thao
13 Sở Khoa học và Công nghệ
14 Sở Giáo dục và Đào tạo
15 Sở Y tế
16 Sở Ngoại vụ
17 Thanh tra tỉnh
18 Ban Dân tộc
19 Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc
20 Sở Du lịch
21 Ban Quản lý Khu Kinh tế Tỉnh
22 Công An Tỉnh Kiên Giang

Huyện/Thành Phố

STT Đơn vị Mức độ 3 Mức độ 4
1 UBND Huyện/Thành phố

Phường/Xã

STT Đơn vị Mức độ 3 Mức độ 4
1 UBND Xã/Phường/Thị trấn