Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC THỊNH
Mã Biên nhận : 000.00.05.H33-220623-0051
Ngày nộp: 23/06/2022
Ngày hẹn trả: 23/06/2022
Nộp tại: Sở Công Thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả