Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Công Ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức
Mã Biên nhận : 000.00.05.H33-220623-0052
Ngày nộp: 23/06/2022
Ngày hẹn trả: 23/06/2022
Nộp tại: Sở Công Thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả