Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Mã Biên nhận : 000.00.05.H33-220623-0024
Ngày nộp: 22/06/2022
Ngày hẹn trả: 23/06/2022
Nộp tại: Sở Công Thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả