Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT
Mã Biên nhận : 000.00.05.H33-220622-0125
Ngày nộp: 22/06/2022
Ngày hẹn trả: 22/06/2022
Nộp tại: Sở Công Thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả