Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN
Mã Biên nhận : 000.00.05.H33-220623-0042
Ngày nộp: 23/06/2022
Ngày hẹn trả: 23/06/2022
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả