Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ HUY TRÚC
Mã Biên nhận : 000.33.00.G01-220623-0003
Ngày nộp: 23/06/2022
Ngày hẹn trả: 28/06/2022
Nộp tại: Công An Tỉnh Kiên Giang
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả