Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CN HÓA DẦU CẦN THƠ -TCT HÓA DẦU PETROLIMEX-CTCP
Mã Biên nhận : 000.00.05.H33-220623-0031
Ngày nộp: 23/06/2022
Ngày hẹn trả: 23/06/2022
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả