Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng- VPBank
Mã Biên nhận : 000.00.05.H33-220623-0029
Ngày nộp: 22/06/2022
Ngày hẹn trả: 23/06/2022
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả