Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TNHH NIN SING LOGISTIC
Mã Biên nhận : 000.00.05.H33-220622-0134
Ngày nộp: 22/06/2022
Ngày hẹn trả: 22/06/2022
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả