Kết quả tìm kiếm
Người nộp : SỞ GD VÀ ĐÀO TẠO - TRƯỜNG THPT AN BIÊN
Mã Biên nhận : 000.00.04.H33-220622-0001
Ngày nộp: 22/06/2022
Ngày hẹn trả: 03/08/2022
Nộp tại: Sở Tài chính
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả