Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN TẤN NGUYÊN
Mã Biên nhận : 000.00.02.H33-220621-0001
Ngày nộp: 21/06/2022
Ngày hẹn trả: 22/06/2022
Nộp tại: Sở Tư pháp
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong