Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHẠM THANH ÚT
Mã Biên nhận : 000.00.11.H33-220620-0003
Ngày nộp: 20/06/2022
Ngày hẹn trả: 18/07/2022
Nộp tại: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả