Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN LÂM ANH ĐÀO
Mã Biên nhận : 000.00.01.H33-220617-0003
Ngày nộp: 16/06/2022
Ngày hẹn trả: 05/08/2022
Nộp tại: Sở Nội vụ
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả