Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN TẤN HÓ
Mã Biên nhận : 000.00.09.H33-220616-0001
Ngày nộp: 16/06/2022
Ngày hẹn trả: 01/09/2022
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong