Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRƯỜNG THCS VÀ THPT BÌNH SƠN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIÊN GIANG
Mã Biên nhận : 000.00.04.H33-220615-0002
Ngày nộp: 15/06/2022
Ngày hẹn trả: 27/07/2022
Nộp tại: Sở Tài chính
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả