Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÂM HỒNG VẸN
Mã Biên nhận : 000.00.02.H33-220615-0001
Ngày nộp: 15/06/2022
Ngày hẹn trả: 16/06/2022
Nộp tại: Sở Tư pháp
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong