Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN HOÀNG KHANG
Mã Biên nhận : 000.00.08.H33-220607-0006
Ngày nộp: 07/06/2022
Ngày hẹn trả: 30/06/2022
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong