Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ MẾN
Mã Biên nhận : 000.00.37.H33-220607-0002
Ngày nộp: 07/06/2022
Ngày hẹn trả: 22/06/2022
Nộp tại: Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong